Reglement van de wedstrijd « Woningbarometer » van de Federatie van Algemene Bouwaannemers

0. Wedstrijd periode: 8 oktober (00:00) tot 8 november (23:59) 2015.

1. De Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Lombardstraat 42 te 1000 Brussel, organiseert een wedstrijd in het kader van haar enquête « Woningbarometer ».

2. De winnaar wordt bepaald op basis van een bijkomende vraag aan het einde van de enquête.

3. De uitgereikte prijs in het kader van de onderhavige wedstrijd neemt de vorm aan van een cheque van 5000€ (belasting inbegrepen) die moet worden besteed bij een bouwaannemer, die lid is van de Confederatie Bouw. Deze prijs is strikt persoonlijk en mag niet worden overgedragen aan een derde. De cheque is geldig voor de betaling van facturen van bouw- of renovatiewerken die gedateerd zijn tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2018. Deze cheque zal rechtstreeks worden overgemaakt aan de algemene aannemer die de winnaar gekozen heeft voor de uitvoering van werken in zijn woning.

4. De winnaar moet de gegevens van de aangesloten aannemer die hij gekozen heeft (naam, adres, ondernemingsnummer), doorgeven aan de Faba.

5. De winnaar van de wedstrijd kan worden verzocht om deel te nemen aan een kleine prijsuitreikingsceremonie in aanwezigheid van de pers op de plaats van de met de cheque bekostigde bouw/renovatiewerken.

6. De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Onder deelnemer verstaat men elke persoon die in België woont. Om zijn prijs te ontvangen, moet de deelnemer in staat zijn om een bewijs van zijn identiteit en zijn leeftijd te leveren. De deelnemer aan de wedstrijd – en zijn familie in rechte lijn of zijn verwanten – mag niet tewerkgesteld zijn bij de Confederatie Bouw of bij één van haar onderdelen.

7. De winnaar wordt persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht.

8. Enkel deelnemers die de enquête volledig hebben ingevuld en wiens profiel volledig is, dus die hun naam, voornaam, geboortedatum en e-mailadres hebben ingevuld, zullen in aanmerking worden genomen in het kader van deze wedstrijd. Er mag slechts één enquête per persoon worden ingevuld. Ingeval eenzelfde persoon meerdere identiteiten gebruikt, zal zijn deelname aan de wedstrijd worden geschrapt.

9. De deelname aan de wedstijd brengt de integrale aanvaarding van het onderhavige reglement met zich mee, met inbegrip van de latere beslissingen waartoe de organisatoren zouden kunnen worden gebracht om de goede uitvoering ervan te waarborgen.

10. De FABA kan de deelnemingen van één of meerdere deelnemers schorsen en schrappen in geval van vaststelling van een verdacht gedrag dat kan zijn, zonder dat dit een limitatieve opsomming is: de aanwending van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier (dat wil zeggen hetzelfde profiel dat werd geregistreerd in de databank voor de inschrijving op de site), een poging om de servers van de organiserende onderneming te hacken, een vermenigvuldiging van accounts, …

11. In geval van schending van één van de bepalingen van het onderhavige reglement, poging tot fraude of bedrog, kan de winnaar geen enkel recht meer op deze prijs doen gelden. De organisatoren behouden zich bovendien het recht voor om over te gaan tot de uitsluiting van elke deelnemer die bedrog gepleegd heeft, gefraudeerd heeft of het onderhavige reglement niet nageleefd heeft.

12. De FABA handelt overeenkomstig de wet van 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het recht op privacy. De informatie die in het kader van deze wedstrijd verzameld wordt, wordt uitsluitend daartoe verzameld en zal niet aan derden worden meegedeeld of verspreid.

13. Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of die betrekking hebben op deze actie en waarvoor geen minnelijke oplossing kan worden gevonden, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel worden gebracht.

NL